ROZWÓD Z CUDZOZIEMCEM

Zgodnie z artykułem 1103 (1) kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej, polskie sądy mają wyłączną kompetencję do rozpoznawania spraw o rozwód (jurysdykcja wyłączna).

  Jednocześnie mogą Państwo złożyć do polskiego sądu pozew także wówczas, gdy, po pierwsze, mieli Państwo ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jeżeli jedno z małżonków nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub, po drugie, małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, lub, po trzecie, małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce oraz, po czwarte, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

   Co ważne, zgodnie z powoływanym przepisem, jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

    Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.


    Uprawnienia nr 1458

    Uprawnienia nr 1458

    BIURO

    adwokat
    Aleksander Wiśniowski

    ul. Idzikowskiego 30a/3
    54-129 Wrocław

    Telefon: 603 843 876
    NIP: 89-822-05-824
    REGON: 022332417