Alimenty

Alimenty

Dużą część spraw, którymi zajmują się adwokaci, to sprawy z zakresu prawa rodzinnego, jak m.in. rozwody. Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa wiąże się jednak z wieloma obowiązkami – trzeba bowiem uregulować różne sprawy, np. finansowe, kwestię opieki, wysokość alimentów itd. Wsparcie doświadczonego adwokata jest w takich sytuacjach niezbędne.

Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka

Alimenty to świadczenia (pieniężne i niepieniężne) o charakterze obligatoryjnym, zapewniające członkom rodziny utrzymanie, jeśli nie są oni w stanie zaspokoić swoich życiowych potrzeb samodzielnie. Zakres alimentów obejmuje głównie wychowanie oraz wykształcenie dziecka. W trakcie procesu rozwodowego trzeba ustalić kwestie takie, jak m.in. wysokość alimentów, opieka nad dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka itd.

Jeśli obie strony nie uregulują po rozwodzie kwestii alimentów we własnym zakresie, konieczne będzie wniesienie pozwu do sądu i uzyskanie wyroku je zasądzającego. Uprawnione do tego jest dziecko, ale może je reprezentować przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub opiekun. W takich sprawach dziecko nie występuje samodzielnie do ukończenia 18. roku życia, ale jest reprezentowane przez jednego z rodziców.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka trwa do uzyskania przez nie 18. roku życia. Jeśli jednak uczy się ono w szkole publicznej, w systemie dziennym, obowiązek ten trwa do ukończenia przez dziecko 25 lat. Są też sytuacje, że nie wygasa w ogóle, jeżeli dziecko – mimo wieku dorosłego – nie jest w stanie samo zdobywać środków na utrzymanie (np. z powodu niedorozwoju umysłowego, kalectwa itd.). Po ocenie jego możliwości zarobkowych wydawana jest decyzja.

Rodzice mogą jednak uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one dla nich zbyt poważnym obciążeniem lub jeżeli dziecko nie wykazuje starań, aby się usamodzielnić i utrzymać się.

O obowiązku alimentacyjnym orzeka sąd rejonowy, wybierany według miejsca zamieszkania dziecka. Warto dodać, że pozew o alimenty lub pozew o ich podwyższenie nie podlega opłatom sądowym.

Wysokość alimentów

W pozwie należy też podać wysokość żądanych alimentów, a zatem warto widzieć, że zależy ona od aktualnych zarobków rodzica, ale też od jego możliwości majątkowych i zarobkowych. Warto zapamiętać, że dzieci mają prawo do życia na takim samym poziomie jak ich rodzice – oznacza to, że rodzice muszą im zapewnić co najmniej takie warunki, w jakich oni sami żyją. Rezygnacja z pracy lub zatrudnienie bez umowy nie sprawiają, że obowiązek alimentacyjny przestaje obowiązywać. Jeśli jednak strona zobowiązana nie będzie dobrowolnie regulowała tej kwestii, zasądzone przez sąd alimenty będą egzekwowane przez komornika sądowego.

Powierzając mi prowadzenie tak delikatnych spraw, jak rozwody, opieka nad dziećmi czy walka o alimenty, możecie być Państwo pewni, że wykonam swoje obowiązki z najwyższą starannością i służę wsparciem przez cały czas prowadzenia sprawy – stały kontakt w toku całego postępowania uznaję za podstawę współpracy.

Fot. Greyerbaby


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417