Mediator rodzinny – mediacje rodzinne i zawodowe

Mediacja zamiast postępowania sądowego

Mediacja jest dobrą alternatywą dla tradycyjnej metody spierania się przed sądem. Dla wielu par może to być najlepszy sposób, aby uniknąć zbyt wysokich kosztów emocjonalnych, jak i finansowych postępowania sądowego.

Mediacja jest dobrą alternatywą dla tradycyjnej metody spierania się przed sądem. Dla wielu par może to być najlepszy sposób, aby uniknąć zbyt wysokich kosztów emocjonalnych, jak i finansowych postępowania sądowego, ponadto sprzyja uzyskaniu satysfakcjonującego obie strony orzeczenia rozwodowego.

Zgodnie z art. 445 (2) kodeksu postępowania cywilnego w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

W razie wątpliwości co do możliwości zawarcia porozumienia z małżonkiem czy poszczególnych zapisów ugody warto skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika. Jest również możliwe, aby postępowaniem mediacyjnym objąć tylko niektóre kwestie trwającego postępowania rozwodowego.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią, przedstawimy wszystkie możliwe wybory dostępne w Państwa sprawie.

inicjaly

Mediator rodzinny

Rolą mediatora jest określić interesy uczestników i wypracować porozumienie, odpowiednio kierując rozmową, stawiając we właściwych miejscach granice, zapewniając jednocześnie każdemu z uczestników możliwość wypowiedzenia się i zaprezentowania argumentów

inicjaly

Mediator sądowy

Rolą mediatora jest usprawnianie komunikacji między stronami i pomoc w wypracowaniu satysfakcjonującego dla obojga uczestników rozwiązania.

Mediator rodzinny

Rolą mediatora jest określić interesy uczestników i wypracować porozumienie, odpowiednio kierując rozmową, stawiając we właściwych miejscach granice, zapewniając jednocześnie każdemu z uczestników możliwość wypowiedzenia się i zaprezentowania argumentów

Mediacje rodzinne to próba znalezienia kompromisu w sprawach m.in. o alimenty, opieki rodzicielskiej, podziału majątku, dotyczą także ugody alimentacyjnej do 500+. Często odbywają się także mediacje małżeńskie.

Szansa na porozumienie

Konflikty, które prowadzą do rozpadu rodziny lub na stałe niszczą relacje międzypokoleniowe, można rozwiązywać na różne sposoby. Jednym ze skutecznych rozwiązań są spotkania z mediatorem rodzinnym uczestnicy niczym nie ryzykują i mogą w każdej chwili zrezygnować, gdyż spotkania są dobrowolne.

Rola mediatora rodzinnego

Zadaniem mediatora rodzinnego jest pomoc w komunikacji obu stronom sporu, aby rozwiązały konflikt w polubowny i pozasądowy sposób. Dba on o obustronne korzyści, zapewnia poczucie bezpieczeństwa (można uniknąć kontaktu bezpośredniego) oraz przyjazne warunki.

Mediator stara się określić interesy uczestników i wypracować porozumienie, odpowiednio kierując rozmową, stawiając we właściwych miejscach granice, zapewniając każdemu z uczestników możliwość zabrania głosu, wypowiedzenia się i zaprezentowania argumentów. Konflikt może okazać się jedynie przejściowym problemem, a dzięki jego skutecznemu rozwiązaniu można powrócić do poprawnych relacji.

Kiedy mediacje rodzinne są wskazane?

Mediator rodzinny najczęściej asystuje przy rozwodach, sprawach dotyczących podziału majątku, opieki nad dziećmi, ale też innymi konfliktami małżeńskimi oraz międzypokoleniowymi. Zasadą procesu mediacyjnego jest jednak dobrowolny udział obu stron. O przebieg, bezpieczeństwo i komfort spotkań dba zaś mediator rodzinny. Stara się też, aby proces ten zakończył się sukcesem, ale to zależy przede wszystkim od uczestników mediacji.

Mediacje rozwodowe

Podczas postępowania rozwodowego sąd może skierować na mediacje nie przed orzeczeniem ani nie po nim. Podczas spotkań można spróbować rozstrzygnąć sporne kwestie, wypowiedzieć się, zostać wysłuchanym, przedstawić argumenty, przygotować się do rozprawy, wyjaśnić z partnerem nieścisłości i poczynić ustalenia (np. o wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi po rozstaniu) itd.

Dzięki mediacjom można skrócić postępowanie do kilku spotkań i uniknąć nieprzyjemnej sprawy w sądzie, trudnej głównie dla dzieci.