Mediator sądowy

Rolą mediatora jest usprawnianie komunikacji między stronami i pomoc w wypracowaniu satysfakcjonującego dla obojga uczestników rozwiązania.

Rolą mediatora jest usprawnianie komunikacji między stronami i pomoc w wypracowaniu satysfakcjonującego dla obojga uczestników rozwiązania. Zanim jednak do nich dojdzie, odbywa się spotkanie konsultacyjne, aby strony konfliktu i mediatorzy wzajemnie się poznali.

Mediator sądowy stara się usprawnią komunikację obu stron konfliktu i znaleźć rozwiązanie jeszcze nie na drodze sądowej. Najczęściej uczestniczy w sprawach dotyczących np. podziału majątku, realizacji kontraktów, nieporozumień sąsiedzkich czy rodzinnych, a także sporów o zapłatę, konfliktów z pracodawcą itd.

Mediator może działać zarówno prywatnie, jak i sądów mediator sądowy zobowiązany jest do składania protokołu. Z pomocy mediatora można skorzystać samodzielnie, z własnej woli, ale spory do mediacji może też skierować sąd, wskazując konkretnego mediatora z listy stałych mediatorów sądowych można jednak wybraną inną osobę.

Korzyści z mediacji

Mediator sądowy pomaga rozwiązać konflikty i nieporozumienia wyróżniamy mediacje m.in. cywilne, rodzinne, pracownicze itd. Dzięki mediacjom można wypracować korzystny dla obu stron kompromis i rozwiązać problem na drodze pokojowej.

Podstawowe korzyści z mediacji:

  • możliwość ustalenia ugody, czyli pojednania się ze stroną konfliktu
  • oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy
  • możliwość utrzymania poprawnych relacji z drugą stroną konfliktu
  • mniejsze obciążenie psychiczne wywołane sporem
  • możliwość wyjaśnienia konfliktu, przedstawienia argumentów
  • możliwość uniknięcia procesu sądowego, angażowania stron trzecich, np. krewnych czy znajomych.

Kto może zostać mediatorem?

Mediatorem w sprawach cywilnych (rodzinne, pracownicze, gospodarcze itd.) może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Poza tym musi mieć ona ukończone 26 lat, nie może być karana za przestępstwo umyślne, a także musi mieć umiejętności konstruktywnego zarządzania konfliktem i znać podstawy prowadzenia mediacji.

Mediatorem nie może być jednak sędzia, chyba że nieaktywny zawodowo. W sprawach karnych i nieletnich występują mediatorzy widniejący w wykazie prowadzonym przez prezesów sądów okręgowych.

Mediator sądowy a sędzia

Mediator sądowy nie pełni funkcji sędziego, co oznacza, że do jego obowiązków nie należy rozstrzyganie sporu. Podczas mediacji pozostaje bezstronny i neutralny, nie opowiada się za żadną ze stron, nie ocenia uczestników mediacji, ich zachować czy rozwiązać, lecz ułatwia stronom rozwiązać konflikt.

Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, czyli nie może udostępniać informacji poufnych osobom trzecim. Musi jednak zaakceptować każde rozwiązanie, m.in. brak porozumienia uczestników mediacji.