Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Władza rodzicielska jest jednym z najtrudniejszych aspektów rozwodu. Jako matka lub ojciec, chcą mieć Państwo pewność, że dobro Waszego dziecka będzie zawsze chronione.

Jeśli podjęli Państwo decyzję o rozwodzie, mogą mieć Państwo obawy o dobro dzieci ze wspólnego związku. Władza rodzicielska jest z pewnością jednym z najtrudniejszych aspektów rozwodu. Jako matka lub ojciec, chcą mieć Państwo pewność, że dobro Waszego dziecka będzie zawsze chronione. Jest więc zatem ważne, aby zatrudnić profesjonalnego prawnika, aby w odpowiedni sposób zapewnić tę niezbędną opiekę Państwa dziecku, zarówno w trakcie postępowania rozwodowego, jak i już po jego zakończeniu.

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Jednocześnie, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Przy podejmowaniu tej decyzji, sąd weźmie pod uwagę wiele różnych czynników, w tym: wiek i dojrzałość każdego dziecka, jego pragnienia, atmosferę w domu, posiadanie rodzeństwa czy sytuację materialną rodzica. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa, w tym przesłuchać wszystkich członków rodziny. W razie konfliktu między małżonkami pomoc adwokata może się więc okazać nieoceniona.

inicjaly

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem.

inicjaly

Prawa dziadków do kontaktu z wnukami

Dla większości dziadków możliwość odebrania im możliwości zobaczenia się ze swoimi wnukami, jest nie do przyjęcia. Wielokrotnie się jednak zdarza, że po rozwodzie dziadkowie mają utrudniony kontakt ze swoimi wnuczętami.

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem

W 2014 roku według informacji zamieszczonych w Roczniku Demograficznym z 2015 roku sądy, wydając decyzję o wykonywaniu władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym, powierzyły ją w przeważającej większości przypadków matce. Ogółem, na 38040 spraw rozwodowych, w których w 2014 roku zapadł wyrok, wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono wyłącznie ojcu tylko w 1700 przypadkach (podczas gdy matkom w 23075 sprawach). Sądy przyznają zatem prawa do wyłącznej opieki ojcom ponad 13 razy rzadziej niż matkom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Matka dziecka nie jest więc przez ustawodawcę w żaden sposób uprzywilejowana. Można jednak uznać – obserwując statystyki – że kobieta, w szczególności w zakresie opieki nad dzieckiem, znajduje się w sytuacji niezrozumiałej, z punktu widzenia przepisu prawnego, przewagi.

Warto pamiętać, że orzeczenie sądu, w którym przyznano wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, może ulec zmianie. Zgodnie z artykułem 577 kodeksu postępowania cywilnego sąd opiekuńczy może zmienić swoje postanowienie, nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Gdyby zatem okazało się, że ustalony we wcześniejszym orzeczeniu sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nie odpowiada aktualnej sytuacji faktycznej małoletniego, ze względu na jego dobro, sąd obowiązany jest wydać nowe postanowienie (podobnie w przedmiocie określania sposobu kontaktów z dzieckiem).

Prawa dziadków do kontaktu z wnukami

Dla większości dziadków możliwość odebrania im możliwości zobaczenia się ze swoimi wnukami, jest nie do przyjęcia. Wielokrotnie się jednak zdarza, że po rozwodzie dziadkowie mają utrudniony kontakt ze swoimi wnuczętami.

Tymczasem, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 14 czerwca 1988 r. dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci. Jeśli zatem sąd uzna, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, że kontakt dziecka z babcią lub dziadkiem może wpływać na jego lepsze wychowanie oraz nie kłóci się z jego dobrem, nie powinno być żadnych przeciwwskazań do ustalenia sposobów kontaktu dziadków z wnukiem.