Koszty rozwodu kościelnego

Zgodnie z ust. 3 Regulaminu w sprawie środków na działalność Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu koszty sądowe obejmują: wydatki dotyczące właściwego funkcjonowania Trybunału I i II Instancji, wynagrodzenie dla biegłych, opłaty za tłumaczenia, pomoc przy sporządzaniu akt i dokumentów.

Opłatę procesową jest zobowiązana wnieść strona powodowa. Jej wysokość (cena) określa miesięczne wynagrodzenie netto strony powodowej w granicach: dolnej od 1.200 zł – do górnej w wysokości 3.000 zł, natomiast w postępowaniu apelacyjnym od 800 zł do 1200 zł (ust. 5 Regulaminu). Na wniosek strony opłata może zostać rozłożona na raty. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą ponieść określonych przez sędziego kosztów sądowych, mają prawo wnosić o stosowne zmniejszenie lub nawet zwolnienie z obowiązku uiszczenia kosztów w całości.

Decyzję w sprawie wniosku podejmuje Wikariusz Sądowy, po zbadaniu stanu ubóstwa strony wnoszącej prośbę o zmniejszenie lub zwolnienie z kosztów sądowych (ust. 10 Regulaminu). W tym celu sędzia może, m.in., poprosić proboszcza miejsca zamieszkania zainteresowanej strony o pisemne potwierdzenie stanu ubóstwa strony wnoszącej prośbę o zmniejszenie lub zwolnienie z kosztów sądowych (ust. 11 Regulaminu). Wynagrodzenie adwokata uczestniczącego w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa pokrywa strona zlecająca prowadzenie sprawy.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417