Podział majątku i nieruchomości

PODZIAŁ MAJĄTKU

Jeszcze w trakcie postępowania rozwodowego małżonkowie mogą żądać podziału wspólnego majątku. Jest to możliwe jednak wyłącznie wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 kodeksu rodzinnego). Oznacza to, że tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd będzie mógł orzec o podziale majątku wspólnego małżonków w procesie rozwodowym: najpewniej wówczas, gdy będą Państwo zgodni co do jego sposobu, zawierając stosowne porozumienie (na przykład przed mediatorem).

W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia pozostaje złożyć wniosek do Wrocławskiego Sądu z żądaniem podziału majątku wspólnego. Zgodnie z art. 43 kodeksu rodzinnego małżonkowie, co do zasady, mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Co ważne, przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek o podział majątku

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2003 r. za ważne powody, które mogą dać prawo żądania nierównych udziałów w majątku, można uznać, na przykład, rażące lub uporczywe naruszanie obowiązków wobec rodziny przez jednego z małżonków lub doprowadzenie do zawinionego rozkładu pożycia. Już zatem na etapie postępowania rozwodowego pomoc profesjonalnego pełnomocnika może się okazać nieoceniona, zwłaszcza w perspektywie sporu małżonków o składniki wspólnego majątku. Warto też pamiętać, że ustalony jeszcze w postępowaniu o rozwód sposób przyczyniania się małżonków do utrzymania wspólnego domu i wychowania dzieci, powinien być elementem różnicującym sposób podziału majątku. Wrocławski Sąd będzie brał bowiem pod uwagę nie tylko należne wykonywanie obowiązków domowych przez jednego z małżonków, ale i sposób uchylania się od nich przez drugiego.

Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego

Postępowanie takie dla byłych małżonków jest często żmudnym i czasochłonnym procesem. W trakcie postępowania przeprowadza się wiele dowodów: z przesłuchania świadków, z dokumentów (faktur, rachunków, wyciągów bankowych i in.), często zleca się biegłemu oszacowanie wartości poszczególnych składników majątku. W wypadku braku porozumienia małżonków sąd jest uprawniony do podjęcia decyzji za Państwa, uwzględniwszy jednak stanowiska i racje obu stron. Tym bardziej warto zatem mieć po swojej stronie kompetentnego doradcę.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie spraw o podział majątku, prosimy o kontakt z naszą Wrocławską Kancelarią.


Uprawnienia nr 1458

Uprawnienia nr 1458

BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417