Prawa ojca do opieki nad dzieckiem

W 2014 roku według informacji zamieszczonych w Roczniku Demograficznym z 2015 roku sądy, wydając decyzję o wykonywaniu władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym, powierzyły ją w przeważającej większości przypadków matce. Ogółem, na 38040 spraw rozwodowych, w których w 2014 roku zapadł wyrok, wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono wyłącznie ojcu tylko w 1700 przypadkach (podczas gdy matkom w 23075 sprawach). Sądy przyznają zatem prawa do wyłącznej opieki ojcom ponad 13 razy rzadziej niż matkom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Matka dziecka nie jest więc przez ustawodawcę w żaden sposób uprzywilejowana. Można jednak uznać – obserwując statystyki – że kobieta, w szczególności w zakresie opieki nad dzieckiem, znajduje się w sytuacji niezrozumiałej, z punktu widzenia przepisu prawnego, przewagi.

Warto pamiętać, że orzeczenie sądu, w którym przyznano wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, może ulec zmianie. Zgodnie z artykułem 577 kodeksu postępowania cywilnego sąd opiekuńczy może zmienić swoje postanowienie, nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Gdyby zatem okazało się, że ustalony we wcześniejszym orzeczeniu sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nie odpowiada aktualnej sytuacji faktycznej małoletniego, ze względu na jego dobro, sąd obowiązany jest wydać nowe postanowienie (podobnie w przedmiocie określania sposobu kontaktów z dzieckiem).

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417