Rozwód z cudzoziemcem

Zgodnie z artykułem 1103 (1) kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej, polskie sądy mają wyłączną kompetencję do rozpoznawania spraw o rozwód (jurysdykcja wyłączna).

Jednocześnie mogą Państwo złożyć do polskiego sądu pozew także wówczas, gdy, po pierwsze, mieli Państwo ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jeżeli jedno z małżonków nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub, po drugie, małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, lub, po trzecie, małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce oraz, po czwarte, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Co ważne, zgodnie z powoływanym przepisem, jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417