Stwierdzenie nieważności małżeństwa – „rozwód kościelny”

Zgodnie z kanonem 1141 Kodeksu Prawa Kanonicznego „Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”. Błędem jest zatem postrzeganie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jako rodzaju sprawy o rozwód prowadzonej przed sądem rodzinnym.

Podczas gdy sędzia rodzinny zobowiązany jest ustalić, czy więzi łączące małżonków uległy trwałemu i zupełnemu rozpadowi, tak sędzia kościelny ma zadanie rozstrzygnąć, czy konkretne małżeństwo zostało zawarte nieważnie czy też nie. Sędzia kościelny, prowadząc postępowanie dowodowe, poszukuje zatem w głównej mierze informacji o samym momencie zawarcia małżeństwa, okolicznościach tego wydarzenia. Sędzia kościelny powinien bowiem sprawdzić, czy zgoda małżonków – z określonych powodów (obiektywnych i subiektywnych) – nie była wadliwa i czy nie wpłynęła na ważność ich małżeństwa w świetle norm prawa kanonicznego.

Przed Trybunałem Kościelnym nie uzyska się zatem rozwodu kościelnego, nie jest również możliwe postępowanie w sprawie o unieważnienie zawartego małżeństwa kościelnego. Proces w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym ma bowiem na celu ustalenie, czy to konkretne małżeństwo rzeczywiście zaistniało. Jest więc istotne, aby osoba składająca skargę powodową miała przekonanie, że jej małżeństwo z konkretnej przyczyny jest nieważne.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417