Sprawy rozwodowe: rozwód i separacja

Skutecznie przeprowadzamy rozwody i separacje, a także podziały majątków. Zajmujemy się też przygotowaniem umów majątkowych małżeńskich, np. o podział majątku wspólnego czy o rozdzielności majątkowej.

Rozwód wiąże sią zwykle z silnymi emocjami i stresem, co wpływa na zrozumienie procedur postępowania sądowego, a także jego rezultat. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego adwokata doświadczonego w prowadzeniu sprawach rozwodowych.

Oferujemy profesjonalne porady prawne mające na celu uświadomienie małżonkom, którzy postanowili się rozwieźć, jak wyglądają procedury i formalności. Omówimy, na czym polega sprawa rozwodowa, jakie są zasady podział majątku, poruszymy kwestie związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem i ustaleniem alimentów.

W naszej kancelarii wykorzystujemy zdobytą wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i doświadczenie uzyskane podczas wieloletniej praktyki w trakcie postępowania sądowego.
Wieloletnie doświadczenie i rzetelna wiedza pozwalają naszym adwokatom zapewnić najwyższy standard obsługi prawnej oraz konieczne w prawie rodzinnym wyczucie i empatię. Sprawy o rozwód wymagają zrozumienia i taktu, poświęcenia większej ilości czasu, ale także odważnych działań. Właściwa strategia, rozwaga, brak emocji oraz konsekwencja w postępowaniu przyczyniają się do uzyskania oczekiwanego rezultatu.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych w zakresie prawa rodzinnego, w tym m.in. w postępowaniu unieważnienia małżeństwa kościelnego. Wspieramy na każdym etapie, również podczas mediacji, w sprawach o alimenty, opieką nad dzieckiem, postępowaniach ugodowych, o ustalenie ojcostwa czy podziału majątku.

Nasza obsługa prawna obejmuje

Profesjonalna obsługa prawna w sprawach rozwodowych obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów
  • prowadzenie negocjacji oraz mediacji
  • reprezentowanie klienta przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli potrzebują Państwo skutecznej pomocy prawnej w sprawach rozwodowych, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

inicjaly

Pozew rozwodowy

Przydatne informacje dotyczące tego kiedy i jak należy wnieść pozew rozwodowy, a także jakie informacje i dokumenty są potrzebne do prawidłowego wypełnienia i złożenia pozwu.

inicjaly

Podział majątku

W trakcie rozwodu często zdarza się, że niezwykle kłopotliwym procesem staje się wspólny majątek małżeństwa i na tym tle dochodzi do wielu konfliktów i trudności w znalezieniu rozwiązania tego problemu

inicjaly

Rozwód a podatki

Rozwód nie oznacza prostego ograniczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe drugiego małżonka, a także wspólnego rozliczania się z fiskusem.

inicjaly

Rozwód a ubezpieczenie społeczne

Orzeczenie rozwodu powoduje utratę statusu członka rodziny przez małżonka, a w związku z tym również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Rozwodząc się, należy zadbać, aby pracodawca został poinformowany o fakcie rozstania i wyrejestrował byłego już małżonka ze wspólnego ubezpieczenia.

inicjaly

Rozwód z cudzoziemcem

Pomoc prawna w zakresie prowadzenia rozwodów w przypadku małżeństw obywatela Polski z cudzoziemcem oraz mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Polsce.

Rozwód a podatki

Rozwód nie oznacza prostego ograniczenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe drugiego małżonka, a także wspólnego rozliczania się z fiskusem.

W okresie trwania małżeństwa mają Państwo możliwość wspólnego rozliczania się warunkiem jest, aby pozostawali Państwo w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zachowali wspólność majątkową oraz złożyli stosowny wniosek o wspólne opodatkowanie, które mogą Państwo wyrazić we wspólnym zeznaniu rocznym.

Wobec tego w przypadku orzeczenia rozwodu, separacji, ewentualnie podpisania stosownej umowy małżeńskiej tracą Państwo wskazane wyżej uprawnienie. Warto jednak pamiętać, że datą, którą, na cele wspólnego rozliczenia, przyjmuje się za ustanie związku nie jest dzień wyrokowania, a dopiero uprawomocnienia orzeczenia.

Rozwód nie oznacza również prostego ograniczenia Państwa odpowiedzialności za zaległości podatkowe drugiego małżonka. Zgodnie z art. 110 Ordynacji podatkowej rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym, a więc do czasu orzeczenia rozwodu, a dokładniej do dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednocześnie, Państwa odpowiedzialność nie obejmuje niepobranych przez małżonka pełniącego funkcję płatnika lub inkasenta podatków, które nie zostały przez niego wpłacone, a także odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych, które powstały po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Z podanych przepisów wynika, że dopiero przeprowadzenie działu majątku przez rozwiedzionych małżonków (w wyniku postępowania sądowego lub umownie) określi wartość majątku wspólnego wraz z jego składnikami. Jeśli są Państwo zainteresowani wysokością zaległości podatkowych byłego małżonka, mogą Państwo wystąpić do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o zaległościach powstałych w czasie trwania małżeństwa (wspólności majątkowej).

Warto również pamiętać, że zgodnie z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków, a więc, na przykład, w wyniku uzyskania orzeczenia rozwodowego lub separacji.

Rozwód a ubezpieczenie społeczne

Orzeczenie rozwodu powoduje utratę status członka rodziny przez małżonka, a w związku z tym również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Rozwodząc się, należy zadbać, aby pracodawca został poinformowany o fakcie rozstania i wyrejestrował byłego już małżonka ze wspólnego ubezpieczenia.

Jest częstą praktyką, że zgłaszają Państwo swoich małżonków (i dzieci) do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny. W wyniku orzeczenia rozwodowego Państwa małżonek traci jednak status członka rodziny, a w związku z tym również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, nie dotyczy to oczywiście Państwa dzieci. Rozwodząc się, powinni zatem Państwo zadbać, aby pracodawca został poinformowany o fakcie rozstania, aby wyrejestrować byłego małżonka ze wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z artykułem 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych małżonkowi, który w wyniku rozwodu utracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny swojego byłego partnera i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o ile przysługuje mu prawo do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, a więc na przykład wyroku rozwodowego. Zgodnie z artykułem 76 powoływanej ustawy osoby takie powinny same zgłosić się do właściwej jednostki ZUS-u. Okres, na jaki przyznawane jest świadczenie pokrywa się z okresem alimentacji, a więc od dnia, w którym świadczenie alimentacyjne staje się wymagalne.

Należy również pamiętać, że do majątku wspólnego małżonków, zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego, wchodzą także z chwilą pobrania kolejne raty emerytury i renty, jak również świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to także środków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwot składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. W postępowaniu działowym powinni zatem Państwo domagać się uwzględnienia również tych sum dla ustalenia wartości majątku wspólnego, zgromadzonego przez Państwa w czasie trwania małżeństwa.