Pozew o alimenty. Alimenty od obojga rodziców

Prawnym obowiązkiem obojga rodziców jest zapewnienie dzieciom środków potrzebnych do utrzymania, wychowania i edukacji, aż nie będą one w stanie się usamodzielnić.

Aby przygotować i złożyć pozew o alimenty, warto znać jego najważniejsze elementy. Jak sformułować taki dokument?

Prawnym obowiązkiem obojga rodziców jest zapewnienie dzieciom środków potrzebnych do utrzymania, wychowania i edukacji, aż nie będą one w stanie się usamodzielnić. Strona, która opiekuje się dzieckiem na co dzień, może złożyć wniosek o alimenty na rzecz małoletniego, jeżeli drugi rodzic nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie chce z własnej woli ponosić kosztów utrzymania dziecka.

Warto skorzystać wtedy z pomocy prawnej w uzyskiwaniu alimentów, a także wiedzieć, co powinien zawierać taki pozew o alimenty. Wzór dokumentu można też pobrać tutaj (ma on jednak jedynie poglądowy charakter). Można też zlecić jego sporządzenie profesjonaliście. Doświadczenie, specjalistyczna wiedza i staranność są kluczowe w jego właściwym wypełnieniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z póĹşn. zm.) strona wnosząca pozew o alimenty jest zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

W pozwie należy podać datę i miejsce sporządzenia wniosku, dane powoda, czyli osoby wnoszącej o przyznanie alimentów, pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się alimentów, dochodzoną, miesięczną kwotę (powinna być odpowiednia, czyli pozwalająca na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ale nieprzekraczająca zarobkowych i majątkowych możliwości pozwanego), termin i sposób ich płatności, dane adresowe sądu właściwego sprawie alimentacyjnej oraz wydział.

W pozwie o alimenty można też zawrzeć inne wnioski, m.in. wniosek o zasądzenie od strony pozwanej kosztów procesu. Można również wnieść o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

Konieczne jest także uzasadnienie, czyli wykazanie, jakie są miesięczne koszty utrzymania dziecka (np. wyżywienie, koszty mieszkania, ubranie, koszty edukacji, leczenia, rozrywka, wyjazdy i wakacje, ew. koszty dojazdów do szkoły itp.), a także jaką ich część powinien pokryć rodzic, który nie mieszka z dzieckiem na stałe. W tej części wniosku o alimenty należy przedstawić wydatki związane m.in. z nauką, wyżywieniem, opieką zdrowotną itd. Trzeba je udowodnić, załączając stosowne dokumenty lub powołując świadków, których zeznania mogą mieć dla sądu wartość. Na końcu nie można zapomnieć, aby własnoręcznie podpisać dokument, gdyż w przeciwnym razie sąd nie rozpatrzy dokumentu.

Pozew o podwyższenie alimentów

Można też złożyć pozew o podwyższenie alimentów, ale sąd, orzekając, musi wziąć pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego, a także finansowe możliwości zobowiązanego. W uzasadnieniu trzeba wykazać, że od czasu, kiedy sąd orzekał o wysokości alimentów, zwiększyły się potrzeby dziecka (np. dodatkowe korepetycje, podjęcie nauki na studiach, choroba wymagająca kosztownego leczenia itp.) albo możliwości rodzica.

Jeżeli powodem żądania podniesienia alimentów są wyższe zarobki drugiej strony, należy to również wykazać, np. złożyć wniosek o zwrócenie się do pracodawcy rodzica o udzielenie takiej informacji lub do urzędu skarbowego, aby udostępnił deklaracje podatkowe.

Skompletuj dokumenty

Należy też wskazać świadków (imiona i nazwiska oraz adresy korespondencyjne), którzy mogą w tej sprawie zeznawać (np. na temat możliwości finansowych rodziców, ich zaangażowania w utrzymanie i wychowanie dziecka itd.). Pozew należy złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach wraz z odpisem skróconego aktu urodzenia dziecka, kopiami rachunków, wpłatami dokonanymi na różne cele związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka, zaświadczeniem o wysokości zarobków, ew. zaświadczeniami o pobieranych zasiłkach i otrzymywanych świadczeniach. Pomocne mogą być też zeznania podatkowe.

Warto również dołączyć wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas odbywania się procesu, aby dziecko otrzymywało alimenty już przed wydaniem wyroku.