Sprawy alimentacyjne

Sprawy alimentacyjne

Jedną ze spraw budzących wiele emocji na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego, jest zazwyczaj pozew o alimenty. Z chwilą przyjścia na świat dziecka, na rodzicach zaczyna ciążyć obowiązek alimentacyjny są oni zobowiązani łożyć na jego utrzymanie. Podobna sytuacja zachodzi również względem małżonków, w momencie zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Jak uzyskać alimenty na dziecko lub małżonka i jakie informacje powinny znaleźć się w pozwie?

 

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka rozpoczyna się w momencie jego narodzin i nie jest ograniczony wiekowo. O ile dziecko nie dysponuje dochodami z własnego majątku, rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów jego wychowania oraz utrzymania. Obowiązek alimentacyjny ma na celu zapewnienie dziecku wyżywienia, mieszkania, opieki lekarskiej, ale także ubrania, edukacji czy rozrywki.

Jeżeli dziecko, pomimo uzyskania pełnoletności, kontynuuje naukę, przez co nie jest w stanie podjąć samodzielnej pracy zarobkowej, obowiązek łożenia alimentów na dziecko zostaje utrzymany. Wyjątek stanowi sytuacja, w której chęć dalszego kształcenia jest pozorna np. gdy dziecko często zmienia kierunki studiów.

W sytuacji, gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia co do zgodnego łożenia na utrzymanie dziecka, a porozumienie na drodze ugody okazuje się niemożliwe, jedna ze stron zazwyczaj decyduje się na wniesienie pozwu o alimenty. Jego złożenie rozpoczyna postępowanie, w którym kwestia świadczenia alimentacyjnego rozstrzygana jest przez sąd. Przyznaje on alimenty na dziecko w wysokości odpowiadającej sytuacji rodzinnej, z uwzględnieniem wychowawczych, edukacyjnych i życiowych potrzeb małoletniego. Sprawy alimentacyjne mogą trwać kilka miesięcy, jednak wiele z nich kończy się już po pierwszej rozprawie. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w procesie o alimenty Wrocław jest miastem, na którego terenie świadczymy naszą kompleksową pomoc prawną.

 

Alimenty na małżonka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje również na wzajemny obowiązek alimentacyjny względem współmałżonków. Rozpoczyna się on w momencie zawarcia związku małżeńskiego i może pod pewnymi warunkami trwać również po orzeczeniu rozwodu. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku przez jednego ze współmałżonków, może powodować wniesienie pozwu o alimenty na małżonka.

Do sytuacji, w której jedna ze stron domaga się od drugiej płacenia alimentów, dochodzi najczęściej w trakcie procesu rozwodowego. Odpowiedni pozew o alimenty można składać już w trakcie trwania sprawy o rozwód, jak i w dowolnym momencie po jego orzeczeniu. Przesłanki, które umożliwiają ubieganie się o świadczenie alimentacyjne od byłej żony lub męża to:

  • – niedostatek jednego z małżonków
  • – brak możliwości samodzielnego zaspokojenia własnych usprawiedliwionych potrzeb życiowych mimo podejmowanych starań po orzeczeniu rozwodu,
  • – wyłączna wina rozkładu pożycia jednej ze stron i będące konsekwencją rozwodu, wyraźne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego współmałżonka.

 

Pozew o alimenty

W celu założenia sprawy alimentacyjnej należy skierować wniosek o alimenty na dziecko lub małżonka do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania współmałżonka, lub osoby uprawnionej (w przypadku alimentów na dziecko). Prawidłowo wypełniony pozew o przyznanie alimentów musi zawierać:

  • – miejscowość i datę,
  • – adres sądu, do którego kierowany jest pozew,
  • – dane dziecka, jego ustawowego przedstawiciela lub małżonka, domagającego się alimentów,
  • – dane małżonka, który ma wypłacać świadczenie,
  • – wysokość comiesięcznych alimentów oraz termin płatności,
  • – uzasadnienie wniosku,
  • – informację o załącznikach i dowodach.

 

Adwokat alimenty Wrocław

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania, jakim charakteryzują się sprawy alimentacyjne, warto zapewnić sobie wsparcie doświadczonego pełnomocnika. Adwokat nie tylko pomoże wypełnić pozew o alimenty, ale również, zapewni wsparcie na każdym etapie postępowania, pomagając w wypracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań. Bez względu na to, czy wniosek dotyczy alimentów na dziecko, czy małżonka, w tego rodzaju postępowaniach niezmiernie ważne jest obiektywne spojrzenie na sprawę, w czym z pewnością pomoże doświadczony prawnik.