Kontakty z dzieckiem - A.Wisniowski

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd powinien również uwzględnić pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Przy czym, zastrzega się, aby rodzeństwo wychowywało się wspólnie.

Porozumienie rodziców powinno dotyczyć wszystkich podstawowych zagadnień związanych z władzą rodzicielską i utrzymywaniem kontaktów ze swoimi dziećmi, uwzględniając ich wiek oraz cechy osobnicze. Przyjmuje się jednak, że prawidłowe będzie również i to porozumienie, które obejmie, na przykład, tylko kwestię wzajemnych kontaktów między Państwem i dziećmi. Należy mieć jednak na względzie fakt, że o akceptacji porozumienia decyduje sąd, dlatego też może on uznać, że przedstawiony mu do przyjęcia plan jest zbyt skrótowy.

Do katalogu elementów, które powinny znaleźć się w porozumieniu rodziców można przykładowo zaliczyć: po pierwsze, sposób wychowania dziecka (kształtowanie postaw emocjonalnych, rozwijanie predyspozycji, kształtowanie samodzielności dziecka), po drugie, troskę o środowisko materialne dziecka (warunki mieszkaniowe), po trzecie, troskę o osobę dziecka (leczenie, żywienie, zgoda na zabieg operacyjny), po czwarte, pieczę nad majątkiem dziecka, po piąte, sposób współdziałania rodziców, po szóste, sposób kierowania dzieckiem (określanie miejsca pobytu dziecka, czasowe powierzenie pieczy nad dzieckiem innej osobie – na przykład dziadkom, określenie sposobu wypoczynku wakacyjnego), a także uregulowanie spraw związanych z utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem. Należy wskazać ramy czasowe, miejsce, możliwość udziału innych osób w spotkaniach, itp. Wobec możliwych, zagranicznych wyjazdów dziecka w celu kontaktu z rodzicem, istotna może się również okazać uzgodniona przez Państwa forma zabezpieczenia powrotu dziecka do domu. W artykule 113 kodeksu rodzinnego wskazano cztery sposoby kontaktowania się z dzieckiem: 2 bezpośrednie: przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się z nim oraz 2 pośrednie: utrzymywanie korespondencji i wykorzystywanie elektronicznych form komunikacji na odległość (poczta elektroniczna).

Jeżeli nie dojdą Państwo do porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej lub utrzymywania kontaktów z dzieckiem, sąd podejmie decyzję samodzielnie, ograniczając tę władzę jednemu z rodziców – w zgodzie z dobrem dziecka. Warto również pamiętać, że od 29 sierpnia 2015 roku, na zgodny wniosek małżonków sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, pozostawiając tę kwestię Państwa dobrej woli.

Odrębną sprawą pozostaje kwestia odebrania lub ograniczenia kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2000 r. zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko. Dopiero wówczas, gdy kontakty z rodzicem będą zatem poważnie zagrażać dobru dziecka, sąd jest zobowiązany zakazać jego kontaktów z dzieckiem (np. nadmierne karcenie, demoralizowanie, a nawet zaszczepianie nienawiści do drugiego z rodziców). O wiele częściej zdarzają się jednak wypadki, w których sąd tylko ogranicza kontakty między rodzicem i jego dzieckiem. W tym wypadku sąd, z uwagi na zagrożenie dobra dziecka, może w szczególności zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakazać porozumiewania się na odległość. Co istotne, jeszcze w postępowaniu o rozwód mogą Państwo domagać się wydania stosownego zarządzenia przez sąd. Jeśli znajdują zatem Państwo powody do takiej ingerencji, powinni Państwo pamiętać o konieczności zawnioskowania dowodów, które mogłyby ujawnić sądowi niewłaściwe zachowanie współmałżonka.

Jeśli mają Państwo więcej pytań lub wątpliwości, co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417