Powody rozwodu kościelnego

W kanonach 1083-1094 Kodeksu Prawa Kanonicznego wskazuje się tak zwane przyczyny zrywające, których wystąpienie czyni małżeństwo kościelne nieważnym. Są to, między innymi, bigamia, pokrewieństwo, impotencja.

Z kolei w kanonach 1095-1107 określa się tak zwane przyczyny subiektywne, a w szczególności te, które dotyczą samej zgody małżeńskiej. Zgodnie z kanonem 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy:
1. są pozbawieni wystarczającego używania rozumu;
2. mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych;
3. z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.

Z kolei wady zgody małżeńskiej obejmują między innymi: umyślne wprowadzenie w błąd w wyniku podstępu przy zawieraniu małżeństwa; symulację; wykluczenie jakiegoś istotnego przymiotu lub dobra małżeństwa (jedności, nierozerwalności, zrodzenia i wychowania potomstwa), a w końcu zawieranie małżeństwa pod warunkiem lub przymusem. Zgodnie z kanonem 1096 Kodeksu Prawa Kanonicznego do zaistnienia zgody małżeńskiej konieczne jest, aby strony wiedziały przynajmniej, że małżeństwo jest trwałym związkiem między mężczyzną i kobietą, skierowanym do zrodzenia potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie.

Co prawda domniemywa się, że wewnętrzna zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa, to jednak, jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie (kanon 1101 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Stwierdzenie nieważności małżeństwa może również wypływać z niezachowania przepisanej prawem formy kanonicznej ślubu kościelnego, na przykład wobec braku asysty, przy zawieraniu małżeństwa, świadka kwalifikowanego czy też świadków zwyczajnych.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417