• +48 603 843 876
  • kancelaria@kancelariawisniowski.pl

Pozew rozwodowy

Przydatne informacje dotyczące tego kiedy i jak należy wnieść pozew rozwodowy, a także jakie informacje i dokumenty są potrzebne do prawidłowego wypełnienia i złożenia pozwu.

Dwoje ludzi, wstępując w związek małżeński, zobowiązuje się do wspólnego życia, wierności, okazywania szacunku, pomagania sobie i dbania o siebie, współdziałania dla dobra rodziny, jeśli ją razem założyli. Zdarzają się jednak sytuacje, w których podejmuje się decyzję o rozwodzie, gdyż małżeństwo przestało istnieć i realizować swoje obowiązki. Warto też wiedzieć, że osoba składająca pozew, to powód, a małżonek, to pozwany.

Jak napisać pozew rozwodowy?Jeśli ustała więź uczuciowa, fizyczna i ekonomiczna, nie ma też możliwości i szans, by ratować związek, małżeństwo można rozwiązać, składając w sądzie pozew rozwodowy. Wzór można znaleźć chociażby w Internecie, ale najlepiej skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Wyjaśni on, jak napisać pozew rozwodowy, a także może reprezentować klienta w sądzie.
Co obejmuje pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym powinno znaleźć się m.in. oznaczenie sądu, do którego dokument jest składany, określenie rodzaju pisma (czyli „pozew rozwodowy”), wymienienie stron postępowania (imiona, nazwiska, adres zamieszkania obu stron, adres korespondencyjny, numeru PESEL, wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód, wskazanie, czy powód wnioskuje o rozwód bez orzekania o winie, z winy jednej stron czy też z winy obu stron.

W pozwie trzeba też zamieścić informację, czy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, propozycja uregulowania kwestii z nimi związanych, tj. władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu małoletnich, kontakty dzieci z rodzicem, z którym nie będą stale mieszkać (można też ustalać to samodzielnie, już poza rozprawą), wysokość żądanych alimentów, ew. wniosek o przesłuchanie świadka, uzasadnienie, w którym powód przedstawia okoliczności, które doprowadziły do rozkładu pożycia, informację, czy strony próbowały rozwiązać różniące ich kwestie itd.

Jak złożyć pozew rozwodowy?


Po wypełnieniu pozwu rozwodowego, trzeba dołączyć do niego oryginał aktualnego odpisu aktu małżeństwa, aktualne odpisy aktów urodzenia dzieci (oryginały), opłatę sądową w wysokości 600 zł, ew. dokumenty, o których powód wspomina w treści dokumentu. Pozew oraz wymienione załączniki należy przygotować w dwóch identycznych egzemplarzach, następnie należy je własnoręcznie podpisać i taki komplet dokumentów złożyć go we właściwym sądzie lub wysłać listem poleconym.

Odpowiedź na pozew rozwodowy


Plik dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, gdyż jeden z nich sąd doręcza pozwanemu (pozwanej). Jednak sąd zobowiązuje też pozwanego (pozwaną) do wniesienia odpowiedzi na pozew o rozwód – zwykle w terminie 14 dni.

Odpowiedź na pozew o rozwód powinna zawierać datę jej sporządzenia, sąd (np. Sąd Okręgowy we Wrocławiu), wydział, który zajmuje się daną sprawą, adres sądu i sygnaturę akt, a także tytuł „Odpowiedź pozwanego (pozwanej) na pozew o rozwód”. Należy odnieść się po kolei do różnych kwestii, o których sąd będzie rozstrzygać w sprawie rozwodowej, np. orzeczenie o winie, alimenty, włada rodzicielska nad dziećmi itd.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2019 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl