Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

Nasza kancelaria zajmuje się także kompleksową pomocą prawną w sprawach o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa kościelnego. Oferujemy profesjonalne konsultacje, doradztwo, przygotowanie pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, a także reprezentowanie stron w roli pełnomocnika lub adwokata przed sądem kościelnym.

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać rozwód kościelny, należy zgłosić się do adwokata zajmującego się tego rodzaju sprawami. Procedura jest skomplikowana i wymaga indywidualnego podejścia po zapoznaniu się ze sprawą.

Procedura

Zawarcie ślubu konkordatowego wiąże się z różnymi skutkami wyznaniowymi oraz prawnymi. Oznacza to, że małżeństwo uznawane jest przez kościół i rozpoczyna związek dwojga osób uznawany przez prawo. Aby je zakończyć, konieczne jest jednak przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań – uzyskanie rozwodu na gruncie prawa cywilnego nie oznacza, że unieważniony jest też ślub kościelny i odwrotnie.

W zależności od konkretnej diecezji sprawa o unieważnienie ślubu kościelnego trwa zwykle od roku do trzech lat. Zdarzają się także dłuższe postępowania, ale stanowią raczej wyjątki. Obecne normy postępowania mają bowiem na celu ułatwienie i skrócenie procedury unieważnienia ślubu kościelnego.

Warto wiedzieć, że od 2015 r. jest możliwość zakończenia postępowania po wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji. Co więcej, unieważnienie ślubu kościelnego możliwe jest w tzw. procesie skróconym, który trwa około 45 dni. Muszą być jednak spełnione konkretne przesłanki, np. krótki czas pożycia, dokonanie aborcji itd.

Gdzie odbywa się proces?

Proces przebiega przed sądami kościelnymi, które mieszczą się w każdej diecezji przy kurii diecezjalnej. Nie są one powiązane z prawem krajowym – uzyskanie rozwodu cywilnego nie oznacza automatycznego unieważnienia małżeństwa kościelnego. Pozew składany jest do trybunału miejsca, w którym zawarto związek i pozwany lub pozwana mieszka.

Unieważnienie małżeństwa a rozwód kościelny

W prawie kanonicznym dopuszczalną formą rozwiązania związku jest stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Warto wiedzieć, że nie jest ono tożsame z rozwodem kościelnym czy też unieważnieniem ślubu. Jest to zwykle efekt długotrwałego postępowania, do którego trzeba się odpowiednio przygotować.

Dołożymy wszelkich starań, aby podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jednoznacznie wykaza, czy małżeństwo zostało zawarte nieważnie i czy pozostaje nieważne z punktu widzenia prawa kanonicznego.

Powody i przesłanki

Adwokat może udzielić pomocy, jeśli zaistniały określone podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Są to m.in.:

 • przeszkody do ważnego zawarcia związku,
 • wady umowy małżeńskiej,
 • wady formy kanonicznej, tzn. obrzędu.

W pozwie trzeba zamieścić informację, kto ją wnosi, żądania strony, wskazanie osoby, która powinna je spełnić, opis przebiegu małżeństwa oraz pierwszych nieporozumień, informacje o przyczynach rozstania itd. Po złożeniu skargi wszczynany jest proces sądowy.

Powodów do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego jest bardzo dużo. Do najczęstszych podstaw prawnych umożliwiających przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego należą przeszkody:

 • pokrewieństwa,
 • różnej religii,
 • niemocy płciowej,
 • występku,
 • uprowadzenia,
 • niedojrzałość emocjonalna,
 • choroba psychiczna,
 • uzależnienie (np. od narkotyków, alkoholu, pracy itd.),
 • niezachowanie formy prawnej zawarcia małżeństwa (np. symulacja, przyjaźń i bojaźń, niezdolność konsensualna itp.).

Koszty unieważnienia maleństwa kościelnego

Koszty procesu składają się z dwóch części – są to koszty sądowe oraz honorarium adwokata. Koszty sądowe to opłata procesowa, która jest różna, zależnie od sądu diecezjalnego. Można złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mają prawo wnieść o zmniejszenie lub zwolnienie z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych określonych przez sędziego.

Na honorarium adwokata w procesach o unieważnienie ślubu składa się opłata za przygotowanie pozwu oraz reprezentowanie strony podczas procesu. Te koszty ustalane są indywidualnie, gdyż zależą od poziomu skomplikowania sprawy oraz od zakresu zleconych czynności.

Fot. Pexels


Uprawnienia nr 1458
Uprawnienia nr 1458
BIURO

adwokat
Aleksander Wiśniowski

ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109
50-127 Wrocław

Telefon: 603 843 876
NIP: 89-822-05-824
REGON: 022332417